Privacy

Privacybeleid

1. Algemeen

Bij UwBouwdroger vinden we gegevensbescherming belangrijk. In dit privacybeleid vindt u alle informatie rond hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website www.UwBouwdroger.be waarborgen. UwBouwdroger wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Indien u na het lezen van deze overeenkomst nog vragen heeft of u heeft problemen ondervonden met onze diensten of websites kunt u ons steeds contacteren.

UwBouwdroger nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.

2. Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de UwBouwdroger website(s).

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("Algemene Verordening Gegegevensbescherming"), de wet van 8 december 1992 ("Privacywet"), de wet van 13 juni 2005 ("Wet Elektronische Communicatie") en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

UwBouwdroger streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer UwBouwdroger uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst UwBouwdroger u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].

3. Welke gegevens verzamelen wij?

Van elke gebruiker van de website verzamelen wij (elektronische identificatie)gegevens verkregen uit cookies of daarmee vergelijkbare technieken, zoals maar niet beperkt tot: het IP-adres, browsertype, de bezochte webpagina, inloggegevens van mobiel apparaat. Voor meer uitleg daarbij verwijzen wij naar onze Cookie Policy.

De gebruiker van de website kan ons op verschillende manieren contacteren: via een contactformulier, per e-mail, telefonisch, via externe apps of Facebook Messenger. De door ons verzamelde gegevens zijn dan ook afhankelijk van de wijze van contactname en de door u verstrekte informatie.

4. Doeleinden

UwBouwdroger verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door UwBouwdroger gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Analytische gegevens verkregen op de websites UwBouwdroger.be worden automatisch geanonimiseerd en kan UwBouwdroger niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren of te contacteren. Deze gegevens gebruiken we om onze website te optimaliseren indien nodig. UwBouwdroger verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen.

UwBouwdroger verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en
 • Wanneer UwBouwdroger daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude of het beheren van interne administratie, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

UwBouwdroger bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt.

Belangrijk om weten is dat u uw toestemming eenvoudig kan intrekken door ons te contacteren.

5. Beveiliging van uw gegevens

UwBouwdroger streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls en beveiligde servers.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

UwBouwdroger.be vermeldt soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van gesponsorde events) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens. UwBouwdroger is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van de websites waarnaar via een link wordt doorverwezen vanaf onze website.

6. Verstrekken van gegevens aan derden

UwBouwdroger verbindt er zich toe uw gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geslecteerd. Zo maakt UwBouwdroger onder meer gebruik van dienstverleners van domeinnaamregistraties, aanbieders van e-maildiensten, aanbieders van SSL-certificaten, aanbieders van marketing automatisatie, aanbieders CRM-systemen. Voor meer informatie over onze onderaannemers kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens onder punt 8.

7. Rechten van de betrokkene

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van UwBouwdroger, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 8 van deze Privacy Policy. UwBouwdroger zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 8 van deze Privacy Policy.

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) (commission@privacycommission.be).

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van UwBouwdroger. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt UwBouwdroger de verwerking van die persoonsgegevens tenzij UwBouwdroger dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen.

U kunt ons bovendien vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • Voor welke doeleinden wij die verwerken;
 • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
 • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
 • Welke rechten u heeft.

Recht op rectificatie en gegevenswissing

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan u ons contacteren.

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

 1. de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;
 2. er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
 3. u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door UwBouwdroger;
 4. de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
 5. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op UwBouwdroger rust.

UwBouwdroger zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal UwBouwdroger eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door UwBouwdroger. UwBouwdroger kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is UwBouwdroger bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van UwBouwdroger de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

 1. u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die UwBouwdroger in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
 2. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 3. UwBouwdroger heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van UwBouwdroger zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door UwBouwdroger.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door uzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van UwBouwdroger te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, alsook om UwBouwdroger te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als u wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

8. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

UwBouwdroger
Potaardestraat 86, 9280 Lebbeke
e-mail: info@UwBouwdroger.be